Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna gminy Zawiercie.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem gminy Zawiercie.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.